HomeUnia Europejska WdrożeniaNewsPomiar PEM IPCom Systemy łącznościRozwiązania ITSystemy CNCSymulatorySystemy dyspozytorskieKontakt
Unia Europejska
 

 

  

 

 

Firma SCL Sp. z o.o. jest Beneficjentem projektu pt. "Wdrożenie unikatowej technologii pomiaru pola elektromagnetycznego celem rozpoczęcia produkcji głowicy mikrofalowej, systemu monitoringu „elektrosmogu” oraz miernika PEM, który realizuje na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03-00-F28/12 z dnia 29.08.2013 r. Projekt jest realizowany w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

2017-04-24

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

 

SCL Sp. z o.o.

ul. Asnyka 18/2

71-527 Szczecin

email: biuro@scl.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Dostawa infrastruktury B+R w celu opracowania przez SCL Sp. z o.o. nowatorskiego systemu łączności trunkingowe, w tym:

 

 

 1. Dostawa zestawu tester + generator telekomunikacyjny w funkcją analizy protokołu LTE – zapewniający testowania tworzonego rozwiązania w pełnym zakresie protokołu LTE, protokołu trunkingowego, z funkcją rejestratora,

 2. Dostawa licencji systemu GIS wraz z podkładami mapowymi województwa zachodniopomorskiego,

 3. Dostawa licencji środowiska programistycznego,

 4. Przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu przez niezależną jednostkę – uczelnię, placówkę naukową PAN, jednostkę badawczo-rozwojową, jednostkę organizacyjną posiadającą statuj jednostki badawczo-rozwojową, centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o niektórych formach wspierania dzialności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz 1484) lub stowarzyszenia naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim,

 5. Opracowanie 10 sztuk płytek PCB wraz z oprogramowaniem sterującym – Płytki sterujące zawierają moduł sprzętowy sterujący pracą poszczególnych elementów modelu laboratoryjnego oraz prototypu. Zawierają własny system operacyjny, który zapewnia sterowaniem przepływem danych, zarządza pracą modułów radiowych. W przypadku terminali przenośnych u przewoźnych zapewnia prezentacje danych na ekranie oraz interakcję z użytkownikiem za pomocą klawiatury terminala, obsługują moduł GPS. Umożliwiają również instalację oprogramowania użytkownika, zwiększającego zakres funkcjonalności terminali. Wykonanie zestawu płytek PCB na podstawie przekazanych założeń projektowych. Po wykonaniu prototypu i przeprowadzeniu testów przez Zamawiającego nastąpi akceptacja lub przekazania uwag i powtórzenie całego procesu aż do uzyskania pożądanych wyników potwierdzonych w protokole potestowym przez Zamawiającego.

 6. Opracowanie i wykonanie kompletu obudów serwera, stacji bazowej, terminali oraz modułu telemetrycznego - Wykonanie obudów do elementów składowych prototypu systemu : serwera komunikacyjnego, stacji bazowej, terminala przenośnego i przewoźnego oraz modułu telemetrycznego. Obudowy muszą uwzględniać emisję elekromagnetyczną, zwiększać odporność urządzeń na zakłócenia elektormagnetyczne, zapobiegać przedostawaniu się zbędnego promieniowana poza urządzenie. Nie mogę oddziaływać na pracę modułów radiowych. Muszą zapewnić duża odporność mechaniczną na upadki u uderzenia, które mogą się pojawić w trakcie użytkowania elementów systemu przez klientów. Proces wykonywania poszczególnych wersji obudów będzie kontrolowany przez Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia wad i niedoskonałości wyprodukowane obudowy będą zwracana do Wykonawcy w celu naniesienia poprawek i zmian. Proces będzie powtarzany aż do uzyskania pożądanych wyników potwierdzonych w protokole potestowym przez Zamawiającego.

 7. Dostawa 20 szt sterowników mikroprocesorowych w architekturze ARM wraz z oprogramowaniem systemowym pracującym w czasie rzeczywistym oraz z niezbędnymi bibliotekami,

 8. Dostawa 20 szt modułów radiowych wraz z oprogramowaniem developer kit, wymagana możliwość pełnej konfiguracji w paramatrów komunikacyjnych,

 9. Dostawa materiałów montażowych, kabli, elementów elektronicznych do budowy modelu laboratoryjnego

 10. Dostawa materiałów montażowych, kabli, elementów elektronicznych do budowy prototypu

 11. Dostawa wyposażenia warsztatu mechanicznego - zestaw elektronarzędzi oraz narzędzi ręcznych

 12. Dostawa wyposażenia warsztatu elektronicznego - zestaw mierników, stacja lutownicza, myjka ultradźwiękowa

 13. Dostawa zasilacza laboratoryjnego

 14. Dostawa miernika elementów RLC

 15. Dostawa stołu montażowego z oświetleniem oraz funkcją odprowadzania ładunków elektrostatycznych

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

 3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Oferty podpisane przez osoby nieposiadające stosownego upoważnienia nie będą rozpatrywane.

 4. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 5. Oferty złożone w sposób inny, niż ten opisany w punkcie 11 zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane.

 6. Oferty złożone z pominięciem formularza ofertowego nie będą rozpatrywane.

 7. Każdy z Oferentów przystępujących do postępowania, jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 8. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 30 1750 1077 0000 0000 1050 6921.

 9. Uiszczone wadium powinno być zaksięgowana na koncie Zamawiającego w momencie otwarcia ofert. Oferty oferentów, których wadium wpłynie po terminie otwarcia ofert nie będą rozpatrywane.

 10. Po wyłonieniu zwyciezcy zapytania wadium zostanie zwrócone Oferentom.

 11. Umowa zostanie przedstawiona Oferentowi bezzwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

 12. Zamawiający informuje, iż w umowie jaką Zamawiający podpisze z Oferentem znajdą się zapisy, mówiące o karach umownych w wysokości 1% wartości zamówienia, za każdy dzień zwłoki w realizacji projektu z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania niniejszego postępowania bez podania przyczyn. W takiej sytuacji, wpłacone przez Oferentów wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od anulowania postępowania.

   

 1. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

 

Kryterium:

 • Cena: 100%

 

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 

Najtańsza oferta otrzymuje 100% punktów. Następnie Zamawiający obliczy punkty dla pozostałych ofert wg wzoru:

 

Ocena % oferty = (wartość brutto najtańszej oferty / wartość brutto ocenianej oferty) * 100%

 

Oferta z najlepszym (najwyższym) wynikiem procentowym zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert mija w dniu 2 maja o godzinie 9:00.

 

 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia

Niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w umowie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, które mogą utrudnić lub uniemożliwić osiągnięcia zamierzonych wyników Projektu.

 

 

9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

Upoważnienie do złożenia oferty w imieniu Oferenta (jeśli dotyczy).

 

 

10. Termin związania ofertą upływa po 7 dniach licząc od terminu składania ofert.

11. Oferty należy złożyć w formie papierowej, w zamkniętej i nieoznakowanej kopercie, z dopiskiem „Oferta – projekt RPO WZ 1.2”, pod adresem SCL Sp. z o.o. ul. Asnyka 18/2, 71-527 Szcecin najpóźniej w dniu 2 maja 2017 do godziny 9.00.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 maja 2017 o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

13. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.scl.pl oraz jest dostępne do wglądu w jego siedzibie.

 

 

 

Załącznik do zapytania ofertowego z dnia 24.04.2017 r.

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

I. Zamawiający

 

SCL Sp. z o.o.

ul. Asnyka 18/2

71-527 Szczecin

email: biuro@scl.pl

 

 

II. Oferent:

 

Nazwa

 

Adres

 

NIP

 

Regon

 

Adres do korespondencji

 

Telefon/Fax

 

E-mail

 

Nr rachunku bankowego

 

Osoba do kontaktów i reprezentowania oferenta

 

 

 

III. Oferta cenowa

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

………………………………………………………………………………………….

Cena netto ( słownie cena netto)

…………………………………………………………………………………………..

Cena brutto ( słownie cena brutto)

 

 

IV. Oświadczenia

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

 1. Zapoznałem się ze Szczegółowymi warunkami zamówienia oraz pozostaję związany jego postanowieniami.

 2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonych w zamówieniu działalności lub czynności.

 3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia.

 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie znajduję się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

 5. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w warunkach zamówienia.

 6. Oświadczam, że pomiędzy Zamawiającym, a mną / firmą, którą reprezentuję na potrzeby złożenia niniejszej oferty / zawarcia umowy z Zamawiającym nie występują żadne powiązania.

 7.  Oświadczam, że nie uczestniczę w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz zawarcia z nim umowy na potrzeby przedmiotowego zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….

(podpis, pieczęć Oferenta)

 

-------------------------------------

 

2017-05-02

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

 

SCL Sp. z o.o.

ul. Asnyka 18/2

71-527 Szczecin

email: biuro@scl.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Dostawa infrastruktury B+R w celu uruchomienia linii technologicznej do konstruowania innowacyjnych zindywidualizowanych obrabiarek CNC

 

 1. obrabiarka CNC z funkcją wiercenia, frezowania, cięcia oraz malowania z obsługą transportera – specjalizowana maszyna – kompatybilna z automatycznym transporterem, będąca elementem całościowym linii produkcyjnej, współpracująca z cała linią za pośrednictwem oprogramowania automatycznego transportera,

 2. wycinarka water-jet CNC z obsługą transportera – specjalizowana maszyna CNC kompatybilna z automatycznym transporterem, będąca elementem całościowym linii produkcyjnej, współpracująca z całą linią za pośrednictwem oprogramowania automatycznego transportera,

 3. ramię robota 5D z obsługą transportera - kompatybilna z automatycznym transporterem, będąca elementem całościowym linii produkcyjnej, współpracująca z cała linią za pośrednictwem oprogramowania automatycznego transportera,

 4. automatyczny transporter wraz ze sterownikami – urządzenie zapewniające transport materiałów w ramach linii produkcyjnej pomiędzy obrabiarką CNC, water-jet a robotem 5D,

 5. urządzenia pomiarowe zestaw urządzeń pomiarowych,

 6. piec do wygrzewania elementów - przeznaczony do do wygrzewania dużych elementów stalowych w celu usunięcia naprężeń powstałych w wyniku obróbki cieplnej

 7. komputery stacjonarne o wysokiej wydajności,

 8. oprogramowanie do projektowania CAD,

 9. oprogramowanie do projektowania CAM,

 10. oprogramowanie do cyfrowej analizy wytrzymałościowej (1 licencja),

 11. oprogramowanie do cyfrowej analizy temperaturowej (1 licencja),

 12. oprogramowanie do automatycznego transportera (1 licencja) – licencja oprogramowania zapewniająca sterowanie cyfrowe tranporterem, zapewniające współpracę z obrabiarką CNC water-jet oraz ramieniem robota 5D zakupionymi w ramach niniejszej dostawy,

 13. wiertarka magnetyczna na statywie,

 14. duża taśmowa szlifierka,

 15. zestaw narzędzi ręcznych (1 kpl.),

 16. zestaw elektronarzędzi ręcznych (1 kpl.),

 17. tokarka do metalu,

 18. giętarka magnetyczna,

 19. przecinarka taśmowa,

 20. nożyce gilotynowe.

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

 3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Oferty podpisane przez osoby nieposiadające stosownego upoważnienia nie będą rozpatrywane.

 4. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 5. Oferty złożone w sposób inny, niż ten opisany w punkcie 11 zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane.

 6. Oferty złożone z pominięciem formularza ofertowego nie będą rozpatrywane.

 7. Każdy z Oferentów przystępujących do postępowania, jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), której celem jest zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy.

 8. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 30 1750 1077 0000 0000 1050 6921.

 9. Uiszczona wadium powinno być zaksięgowana na koncie Zamawiającego w momencie otwarcia ofert. Oferty oferentów, których wadium wpłynie po terminie otwarcia ofert nie będą rozpatrywane.

 10. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, wpłacone wadium zostanie zwrócona Oferentom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza. .

 11. Umowa zostanie przedstawiona Oferentowi bezzwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

 12. Zamawiający informuje, iż w umowie jaką Zamawiający podpisze z Oferentem znajdą się zapisy, mówiące o karach umownych w wysokości 1% wartości zamówienia, za każdy dzień zwłoki w realizacji projektu z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania niniejszego postępowania bez podania przyczyn. W takiej sytuacji, wpłacona przez Oferentów wadium zostane zwrócone w terminie 3 dni od anulowania postępowania.

 

Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

 

Kryterium:

Cena: 100%

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 

Najtańsza oferta otrzymuje 100% punktów. Następnie Zamawiający obliczy punkty dla pozostałych ofert wg wzoru:

 

Ocena % oferty = (wartość brutto najtańszej oferty / wartość brutto ocenianej oferty) * 100%

 

Oferta z najlepszym (najwyższym) wynikiem procentowym zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Termin składania ofert

Termin składania ofert mija w dniu 9 maja o godzinie 9:00.

 

Informacje na temat zakresu wykluczenia

Niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w umowie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, które mogą utrudnić lub uniemożliwić osiągnięcia zamierzonych wyników Projektu.

 

 

Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

 1. Upoważnienie do złożenia oferty w imieniu Oferenta (jeśli dotyczy).

 

 

Termin związania ofertą upływa po 7 dniach licząc od terminu składania ofert.

 

Oferty należy złożyć w formie papierowej, w zamkniętej i nieoznakowanej kopercie, z dopiskiem „Oferta – projekt RPO WZ 1.5”, pod adresem SCL Sp. z o.o. ul. Asnyka 18/2, 71-527 Szcecin7 najpóźniej w dniu 9 maja 2017 do godziny 9.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2017 o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.scl.pl oraz jest dostępne do wglądu w jego siedzibie.

 

Załącznik do zapytania ofertowego z dnia …………………………….. 2017 r.

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

I. Zamawiający

 

SCL Sp. z o.o.

ul. Asnyka 18/2

71-527 Szczecin

email: biuro@scl.pl

 

 

II. Oferent:

 

Nazwa

 

Adres

 

NIP

 

Regon

 

Adres do korespondencji

 

Telefon/Fax

 

E-mail

 

Nr rachunku bankowego

 

Osoba do kontaktów i reprezentowania oferenta

 

 

 

III. Oferta cenowa

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

………………………………………………………………………………………….

Cena netto ( słownie cena netto)

…………………………………………………………………………………………..

Cena brutto ( słownie cena brutto)

 

 

IV. Oświadczenia

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

Zapoznałem się ze Szczegółowymi warunkami zamówienia oraz pozostaję związany jego postanowieniami.

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonych w zamówieniu działalności lub czynności.

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia.

Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie znajduję się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w warunkach zamówienia.

Oświadczam, że pomiędzy Zamawiającym, a mną / firmą, którą reprezentuję na potrzeby złożenia niniejszej oferty / zawarcia umowy z Zamawiającym nie występują żadne powiązania.

Oświadczam, że nie uczestniczę w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz zawarcia z nim umowy na potrzeby przedmiotowego zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….

(podpis, pieczęć Oferenta)

 

 

 

 

 


by studio-online.pl