HomeUnia Europejska WdrożeniaNewsPomiar PEM IPCom Systemy łącznościRozwiązania ITSystemy CNCSymulatorySystemy dyspozytorskieKontakt
Systemy dyspozytorskie
 

Tworzymy i wdrażamy oprogramowanie, które ratuje życie i wspomaga pracę Służb Ratunkowych. Jesteśmy zawsze na pierwszej linii ognia!

 

DYSPOZYTOR: System Wspomagający Pracę Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

 

Oprogramowanie Dyspozytor wspomaga pracę stacji pogotowia ratunkowego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych.  W ciągu minionego dziesięciolecia wdrożono je w wielu stacjach pogotowia ratunkowego w Polsce, zarówno w małych jak i dużych miastach.

Oprogramowanie Dyspozytor składa się z następujących modułów funkcjonalnych :

 

 • Moduł dyspozytorski – moduł wspomagający pracę dyspozytora w zakresie przyjmowania i rejestracji zgłoszeń, dysponowania jednostek, tworzenia wydruków kart wyjazdowych, sterowania automatyką wyjazdową, rejestracji obsad karetek, rejestracji czasu pracy załóg.

 • Moduł eksploatacyjny – moduł wspomagający rozliczenia kosztów eksploatacji pojazdów. Umożliwia rejestracje oraz kontrolę ilości przejechanych kilometrów, zużycia paliw. Tworzy zestawienia oraz statystyki.

 • Moduł edycja karty – moduł umożliwiający rejestrację danych medycznych zebranych podczas obsługi zdarzenia przez załogę karetki.

 • Moduł statystyka – moduł wspomagający pracę jednostek statystyki medycznej. Umożliwia samodzielne tworzenie dowolnych zestawień, na podstawie danych zgromadzonych w ramach całego systemu, m.in. obliczanie średnich czasów dojazdu, median czasu dojazdu (również w zdefiniowanych okresach czasowych) dla dowolnie wybranych zakresów i typów zdarzeń, w podziale na typy karetek, w podziale ze względu na ilość mieszkańców miejscowości zdarzenia.

 • Moduł eksport do NFZ – moduł wysyłający dane zgromadzone w bazach systemu do NFZ.

 • Moduł magazyn leków – moduł magazynowy ściśle zintegrowany z modułem dyspozytorskim,

 • Moduł administracyjny – moduł umożliwiający zarządzaniem całym systemem.

   

 

Oprogramowanie Dyspozytor współpracuje z wieloma systemami alarmowania i automatyki m.in.:

 

 • Terminalami statusów firmy Platan z Sopotu,

 • Pagerowymi systemami przywoławczymi,

 • Centralami telefonicznymi,

 • Systemami alarmowania i wyświetlania alarmów DWA i DSP firmy Platan z Sopotu,

 • Automatyką wyjazdową (bramy garażowe, światła drogowe),

 • Cyfrowym Systemem Telekomunikacyjnym IPCom firmy SCL Sp. z o.o. ze Szczecina,

 • Rejestratorami rozmów,

 • Systemami nawigacji GPS.

 

Główne funkcje realizowane przez System Dyspozytor

 

 

 • przyjmowanie powiadomień o stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, ustalanie priorytetów i niezwłoczne wydawanie dyspozycji jednostkom świadczącym usługi ratownictwa medycznego,

 • przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy,

 • przekazywanie kierującemu działaniami ratowniczymi niezbędnych informacji ułatwiających podejmowanie decyzji na miejscu zdarzenia,

 • przekazywanie niezbędnych informacji o stanach zagrożenia życia lub zdrowia innym jednostkom wykonującym zadania w zakresie ratownictwa medycznego,

 • koordynacja medycznych działań ratowniczych podejmowanych przez poszczególne jednostki ratownictwa medycznego a także działań podejmowanych przez inne jednostki uczestniczące w działaniach ratowniczych, takich jak: specjalistyczne jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej (chemiczne, ekologiczne, wodne, techniczne, wysokościowe) oraz jednostki Policji,

 • automatyzacja przekazywania i zbierania informacji z urządzeń technicznych będących na wyposażeniu służb działających w ramach CPR,

 • tworzenie analiz i statystyk na podstawie danych gromadzonych w bazach systemu,

 • eksport i wysyłanie danych w formacie wymaganym przez NFZ

 

 

System SWD Dyspozytor posiada moduły sterujące następującymi urządzeniami i systemami:

 

 • terminalami statusów DTS firmy Platan,

 • systemem wyświetlania alarmów DWA firmy Platan,

 • systemem powiadamiania DSP firmy Platan,

 • zdalnymi wydrukami kart wyjazdowych,

 • systemem Multikom 1 i Multikom 2 firmy Elvys,

 • systemem IPCom firmy SCL,

 • prywatnymi i publicznymi systemami przywoławczymi (pagery),

 • modemami GSM – wysyłanie informacji SMS,

 • serwerami faksowymi – wysyłanie informacji za pomocą faksu,

 • systemami lokalizowania pojazdów GPS,

 • systemami rejestracji rozmów IPCom firmy SCL.

 

 

Moduły Systemu Dyspozytor

 

 • Moduł Główny – podstawowa aplikacja używana w dyspozytorniach Pogotowia Ratunkowego, realizuje przyjmowanie zgłoszeń, rejestrację wszystkich zdarzeń generowanych w czasie obsługi zgłoszenia,

 • Moduł Edycja Karty - zadaniem aplikacji jest uzupełnianie danych medycznych zgromadzonych w czasie wyjazdu ratowniczego. Moduł może pracować zarówno na stanowiskach kierowania jak i w filiach oraz stacjach wyjazdowych,

 • Moduł Eksport – moduł odpowiedzialny za eksport danych do zewnętrznych programów używanych w Pogotowiu Ratunkowy do rozliczeń z NFZ,

 • Moduł Statystka – moduł używany w komórkach statystycznych i przez dyspozytora głównego. Umożliwia wygenerowanie dowolnych zestawień m.in. zestawień wymaganych przez NFZ, Urząd Marszałkowski itp.,

 • Moduł Apteka – specjalistyczny moduł magazynowy przeznaczony do zarządzania magazynami leków, ściśle zintegrowany z modułem głównym i modułem Edycja Karty,

 • Moduł Administrator – oprogramowanie zarządzające Systemem Dyspozytor.
   

Moduł Główny

 

Moduł Główny Systemu Dyspozytor jest podstawową aplikacją, na której pracują dyspozytorzy Pogotowia Ratunkowego.

 

Podstawowe funkcje Modułu Głównego:

 

 • rejestracja zgłoszeń alarmowych,

 • wyświetlanie aktualnego stanu wszystkich dostępnych karetek,

 • dysponowanie karetek wraz z uruchomianiem automatyki wyjazdowej,

 • generowanie Karty Zlecenia Wyjazdu,

 • przekazywanie zgłoszeń pomiędzy poszczególnymi dyspozytorami,

 • rejestracja wszystkich zdarzeń związanych z obsługą zdarzenia,

 • rejestracja obsad karetek.

 

 

Ekran pracy dyspozytora składa się z dwóch widoków:

 

 • listy zgłoszeń (rys. 1),

 • okna przedstawiającego status poszczególnych karetek. (rys. 2).

 

 

 

 

Stany karetek są automatycznie aktualizowane na podstawie informacji statusowych wysyłanych z terminali lub radiotelefonów zainstalowanych w karetkach oraz zmian wprowadzonych przez użytkownika aplikacji.

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń.

 

Pierwszym etapem obsługi zdarzenia jest odebranie telefonu. Po podniesieniu słuchawki system automatycznie otwiera formatkę nowego zgłoszenia. Jeżeli dany numer był zarejestrowany w bazie teleadresowej systemu lub istnieje już zgłoszenie przejęte z tego numeru system automatycznie wyświetla informacje o właścicielu telefonu.

 

Po zapisaniu nowego zgłoszenia następuje przejście do okna dysponowania karetek.

 

Po wybraniu odpowiedniej karetki i zatwierdzeniu zostają uruchomione procedury dysponowania. Ich działanie jest uzależnione od sprzętu posiadanego przez Stację Pogotowia Ratunkowego np.

 

 • wysłanie informacji tekstowej o wyjeździe na terminal samochodowy,

 • wysłanie informacji tekstowej o wyjeździe na telefon komórkowy załogi karetki,

 • wydrukowanie karty wyjazdowej w miejscu stacjonowania karetki lub w karetce,

 • powiadomienie selektywne za pomocą radiotelefonu zainstalowanego w karetce.

   

System automatycznie generuje Kartę Zlecenia Wyjazdu (Rys. 3), która może być drukowana zarówno na drukarce podłączonej do komputera dyspozytora jak i w zdalnej stacji wyjazdowej lub miejscu stacjonowani

 

W trakcie obsługi zdarzenia załoga karetki wysyła statusy, które są automatycznie wizualizowane w lewym oknie Modułu Głównego.

 

Wszelkie zdarzenia generowane podczas obsługi zdarzenia są zapisywane w bazie danych wraz z identyfikatorem dyspozytora oraz dokładną datą i czasem.

 

Po zakończeniu obsługi zdarzenie jest przekazywane do odpowiednich stanowisk komputerowych, na których za pomocą modułu Edycja Karty zostaną uzupełnione dane powyjazdowe.

 

 

 

Moduł Edycja Karty

 

Moduł Edycja Karty jest instalowany zarówno na stanowiskach dyspozytorskich jak i na komputerach w stacjach wyjazdowych i filiach. Umożliwia on wprowadzenie danych zgromadzonych podczas obsługi zdarzenia. Dane te są zapisywane w głównej bazie Sytemu Dyspozytor i mogą być później używane przez wszystkich upoważnionych użytkowników.

Poniżej znajdują się podstawowe okna programu. Pierwsze okno zawiera listę zgłoszeń, które wymagają uzupełnienia. Pozostałe okna umożliwiają edycję danych powyjazdowych.

 

 

Moduł Statystyka

 

Moduł Statystyka jest narzędziem wspomagającym pracę Działów Statystycznych Pogotowia Ratunkowego oraz usprawnia wyszukiwanie danych na stanowiskach dyspozytorskich. Umożliwia on generowanie zestawień wymaganych przez NFZ i innych wg wzorów wymaganych przez Ustawodawcę na podstawie danych zgromadzonych w bazie Systemu Dyspozytor. Dodatkowa funkcji umożliwia generowanie zestawień czasów pracy załóg karetek. Wyniki działania programu mogą być wyświetlane w postaci tabeli jak również eksportowane do dowolnego arkusza kalkulacyjnego np. MS Excel czy OpenOffice.

 

 

Program umożliwia korzystanie z następujących filtrów:

 • zakres czasowy zgłoszeń (data i czas),

 • zakres numerów zgłoszeń,

 • kody pilności,

 • powód wezwania,

 • opis powodu wezwania,

 • status zgłoszenia,

 • osoba wprowadzająca,

 • osoba modyfikująca,

 • sposób wezwania,

 • miejsce zdarzenia,

 • lokalizacja,

 • dane osoby wzywającej,

 • numer telefonu osoby wzywającej,

 • określenie wzywającego,

 • decyzja dotycząca wyjazdu,

 • numer karetki,

 • rodzaj karetki,

 • rodzaj transportu,

 • rodzaj wyjazdu,

 • rodzaj wypadku,

 • dane pacjenta (imię, nazwisko, wiek, płeć, adres zamieszkania),

 • obcokrajowiec,

 • pesel,

 • nfz,

 • uprawnienie do wykonywania zawodu,

 • ICD10,

 • opiekun,

 • gdzie pozostawiono chorego,

 • wykonane czynności,

 • ICD9,

 • przyczyna kryminalna,

 • zgon,

 • zakres godzin

   

Poszczególne filtry mogą być dowolnie ze sobą łączone i zapisywane jako gotowe definicje raportu. Program umożliwia pracę na danych aktualnych jak i tych zapisanych w archiwum.

 

Moduł Eksport

 

Moduł Eksport służy do przeniesienia danych wygenerowanych w czasie pracy Systemu Dyspozytor do oprogramowania używanego w Pogotowiu Ratunkowym do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Program istnieje w trzech wersjach:

 

 • wersja zgodna z programem KSSWD firmy KamSoft,

 • wersja zgodna z Programem Świadczeniodawcy firmy ComputerLand,

 • wersja zgodnia z formatem XML (wersja 1 i 2) wymaganym obecnie przez NFZ.

 

Przed właściwym eksportem danych program udostępnia dwie procedury kontroli wprowadzonych danych, w wyniku których generowany jest raport z błędów (np. nieprawidłowy PESEL) zawartych w zarejestrowanych zgłoszeniach. Kontrolowane są błędy popełnione przez dyspozytorów przyjmujących zgłoszenia i przez osoby wypełniające dane powyjazdowe w module Edycja Karty.

 

W wyniku eksportu dane zgromadzone w Systemie Dyspozytor są przesyłane zbiorczo do programu KSSWD, PŚ lub bezpośrednio do NFZ.

 

Mają Państwa pytania dotyczące programu Dyspozytor? Zapraszamy do kontaktu!

 

 

 


by studio-online.pl